Popis projektu

 

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Název výzvy: Olomoucký kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: grantový

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Název projektu: Nové formy výuky s podporou ICT

Zkrácený název projektu: Gaudeamus 2009

Název projektu anglicky: Gaudeamus 2009

Datum zahájení projektu: 01.02.2010

Datum ukončení projektu: 30.06.2012

Doba trvání projektu v měsících: 29

Celkové způsobilé náklady projektu: 4 914 114,00 Kč

 

Stručný obsah projektu:

Projekt má za hlavní cíl navrhnout a ověřit nové metody používání ICT ve výuce odborných i všeobecně vzdělávácích předmětů, zapojit více učitelů do využívání ICT a tak zvýšit atraktivitu výuky pro žáky. Cíle proto chceme dosáhnout vytvořením metodiky, materiálním zabezpečením, vyškolením a finanční motivací učitelů k tvorbě výukových materiálů. Namísto nákupu hotových programů budou výukové materiály tvořit sami učitelé a získají tak potřebné zkušenosti. Vytvořená metodika bude klást důraz na aktivní zapojení žáků do výuky. Za tímto účelem projekt zajistí sadu notebooků s dostupem na informační zdroje. Dopad na žáky se projeví ve zvýšení jejich kompetence v používání ICT jako běžného pracovního nástroje pro další studium či zaměstnání. Dopad projektu na výuku vyhodnotí závěrečný dokument. Klíčové aktivity projektu budou vykonávat obě cílové skupiny - učitelé a žáci.

 

[b]Cíle projektu[/b]

Hlavním cílem je zavést novou metodu, zvýšující podíl ICT ve výuce a ověřit její dopad na kvalitu výuky. Dílčími cíli je:

1. vytvoření METODIKY (obsah: jak tvořit materiály, jak je použít ve výuce)
2. zvýšení PRAKTICKÝCH kompetencí učitelů v používání ICT - vyškolením
3. tvorba výukových materiálů a metodických listů v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech
4. pilotní ověření výukových materiálů a metodických listů v konceptu mobilních tříd (žáci jsou aktivně zapojeni pomocí NETBOOKů).
5. zvýšení ICT kompetencí žáků.
6. vyhodnocení dopadu metody na výuku
7. propagace zkušeností z projektu na odborných konferencích

Projekt bude postupovat v dílčích krocích:
- vytvořením metodiky pro tvorbu výukových materiálů
- vyškolením učitelů pro tvorbu výukových materiálů
- tvorbou výukových materiálů a doprovodných metodických listů
- pilotním ověřením těchto modulů ve výuce
- využívání těchto modulů v kombinaci s přístupem k Internetu za podpory ICT technologií
- zpřístupnění ICT technologie učitelům a žákům i mimo výuku pro účely přípravy na vyučování, studentských prací atd.


Celkovými výstupy budou:

1) Vyhotovení metodiky pro učitele pro tvorbu výukových modulů - 1ks, cca 30 stran
2) Vytvoření nových výukových modulů - 13 ks
3) Počet podpořených žáků, kteří aktivně pracují s ICT ve výuce - 660
4) Počet podpořených učitelů, kteří získají vyšší kompetenci pro použití ICT ve výuce - 13 z toho 6 žen a 7 mužů
5) Vyhodnocení dopadu projektu na výuku - 1ks, cca 10 stran
6) Konference Dobré praxe a další aktivity publicity

This article comes from Nové formy výuky s podporou ICT
http://noveformy.gjwprostejov.cz

The URL for this story is:
http://noveformy.gjwprostejov.cz/modules/content/index.php?id=1